top of page
Spiran Family Office

TILLSTÅND OCH TRYGGHET

MED OSS KAN DU KÄNNA DIG TRYGG

Finansiell rådgivning

Spiran Family Office är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

 

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

 

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Klagomål rådgivning

För oss är det ytterst viktigt att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Vid eventuellt missnöje ber vi er att snarast vända er till den rådgivaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren fortfarande inte nöjd ber vi er att ta kontakt med Svensk Värdepapperservices klagomålsansvarig:

Kundklagomålsansvarig - Värdepapper

Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14, 4tr. 114 46 Stockholm
081-213 29 20
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

 

Vi ber er även att skriftligen komma in med relevant information så att vi så effektivt som möjligt kan handlägga ärendet.

Försäkringsförmedling

Family Office Spiran är registrerad försäkringsförmedlare med tillstånd i samtliga livförsäkringsklasser och står under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten som bedrivs är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen. Du kan kontrollera våra tillstånd samt vilka som har rätt att distribuera försäkringar på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Family Office Spiran och alla anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Family Office Spiran kan ådra sig i samband med försäkringsdistributionen.

Family Office Spiran är anslutet till InsureSec (www.insuresec.se). Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution.

Family Office Spiran är även anslutet till Swedsec, vilket innebär att anställda investeringsrådgivare är licensierade rådgivare hos Swedsec. 

Family Office Spiran är medlemmar i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga (www.tydliga.se) samt Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). 

Klagomålshantering försäkring

Skulle du som kund av någon anledning vara missnöjd med vår försäkringsrådgivning, vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Förhoppningsvis kan vi lösa problemet gemensamt. Om du som kund fortfarande är missnöjd ber vi dig skriftligen framföra ett klagomål till Bolagets klagomålsansvarig på nedan adress. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att ärendet inkommit, kommer vi meddela dig och förklara orsaken till detta. Samtidigt ges du även information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Skicka gärna ditt klagomål på den e-postadress som anges. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad din rådgivare har gjort fel. 

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se 
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se 

 

Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig

Family Office Spiran AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Gustav Adolfs Torg 43
211 39 Malmö

klagomalsansvarig@tydliga.se

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. Som en aktör inom försäkringsrådgivning ska vi alltid agera i enlighet med kundens bästa intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt. 

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.  

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation), innehåller regler beträffande behandling av dina personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter. I normalfallet är de personuppgifter som kan komma ifråga t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. I vissa fall kan vi även behöva inhämta och hantera s.k. känsliga personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. Detta kan t ex vara hälsodeklarationer och/eller läkarutlåtande, där uppgifter om din hälsa finns nedtecknade. Vid hantering av känsliga personuppgifter ber vi alltid om särskilt medgivande.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte beviljas och sedan försäkring avslutas i enlighet med de juridiska regler som gäller.

Enligt GDPR har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att bli ”glömd”, och få dina personuppgifter raderade, i de fall de inte är nödvändiga av andra högre vägande juridiska skäl eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.

 

För ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, rekommenderar vi dig att ta del av vår fullständiga integritetspolicy.

bottom of page